วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นักเขียนการ์ตูน-Cartoonist

นักเขียนการ์ตูน-Cartoonistนิยามอาชีพ
  นักเขียนการ์ตูนจัดว่าเป็นศิลปินผู้สร้าง และเขียนหรือวาดภาพการ์ตูน จากจินตนาการหรือ จากแบบ สำหรับผู้ที่วาดภาพบุคคลหรือเหตุการณ์ ซึ่งโดยปกติมักเป็นภาพล้อ ( Caricature ) เพื่อใช้ประโยชน์ และสื่อสาร ในสื่อต่างๆ นั้นเรียกว่า ผู้เขียนภาพล้อเลียน ( Caricaturist )

ลักษณะของงานที่ทำ
  นักเขียนการ์ตูนจะสร้างสรรค์ กำหนดลักษณะของตัวการ์ตูนแต่ละตัวตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และวาดตัวการ์ตูนด้วยดินสอ ลงด้วยหมึก และสีตามต้องการด้วยสีจริง และสีจากโปรแกรมการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เข้ากับแนวเนื้อเรื่องที่วางกรอบไว้ เพื่อนำไปใช้พิมพ์แล้วจำหน่าย หรือด้วยวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ 
งานการ์ตูนสามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณารณรงค์โครงการ หรือประชาสัมพันธ์เพื่อรับใช้ชุมชน และสังคม ใช้เป็นสื่อทางพาณิชย์ หรือใช้เป็นสื่อสำหรับเรื่องราวที่อ่านเพลิดเพลินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ และใช้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านของเด็ก และเยาวชน 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา งานการ์ตูนได้รับการถ่ายทอดลงบนฟิล์มภาพยนตร์ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ช่วยทำงานในส่วนที่ต้องมี รายละเอียด ซึ่งมีขั้นตอนหลายมิติ ตามกระบวนการผลิตและการถ่ายทำช่วยทำให้ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวเหมือนจริงและสวยงามมากขึ้น หรือที่เรียกว่าภาพเอนิเมชั่น (Animation) ซึ่งในการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนต้องการนักวาดการ์ตูนมากขึ้น คือใช้ภาพประมาณ 16 - 24 ภาพในแต่ละท่วงท่าของการเคลื่อนไหว หรือปรับให้ทันสมัย ใช้เป็นต้นแบบประกอบในการวาดการ์ตูนการเล่นทางคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานนักเขียนการ์ตูน-Cartoonist จะได้เงินเดือนประจำ เงินรับเหมาเป็นเรื่อง และค่าตอบแทนเป็น แบบซื้อลิขสิทธ์ เงินจากการพิมพ์หนังสือการ์ตูนขายเอง หรือจากส่วนแบ่งจากยอดขายจากสำนักพิมพ์ที่นำการ์ตูนไปพิมพ์ และจัดจำหน่าย สำหรับนักการ์ตูนการเมืองจะได้ค่าเขียนรูปละประมาณ 2,000 - 4,000 บาท 
นักเขียนการ์ตูนในส่วนของภาพยนตร์การ์ตูนอาจได้รับเงินค่าจ้าง วันละประมาณ 280 - 300 บาท บางแห่งอาจจ่ายเป็นเงินเดือนเดือนละประมาณ 8,500 บาท 
นักเขียนการ์ตูนมีการทำงานค่อนข้างเป็นอิสระ เพราะทำงานเป็นชิ้นหรือรับเหมาทั้งงาน และต้องทำงานให้เสร็จทันเวลาตามข้อตกลง

สภาพการทำงาน
  นักเขียนการ์ตูนอาจทำงานในสถานที่ทำงานสำนักพิมพ์ หรือสตูดิโอ เพื่อสร้างสรรค์งานตามที่ ผู้ว่าจ้างต้องการ ซึ่งอาจต้องนำเสนอรูปแบบของงานต่างๆ มากกว่า 1 ชิ้นงาน 
สามารถสร้างผลงานอยู่ที่บ้านตามความต้องการของศิลปิน แล้วนำผลงานไปเสนอขายให้กับผู้จัดพิมพ์ หรือผู้ผลิตได้ โดยต้องใช้สมาธิในการทำงานสูง มีความตั้งใจที่แน่วแน่ และเสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้วางไว้ 
นักเขียนการ์ตูนการเมืองอาจนั่งทำงานที่บ้าน ทำงานในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ แล้วส่งงานการ์ตูนที่วาดเสร็จแล้วผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าสู่กองบรรณาธิการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีใจรักงานวาดการ์ตูน มีจินตนาการ 
2. มีทักษะและฝีมือในการสร้างสรรค์ ลายเส้นการ์ตูน
3. มีความเพียร อดทน ความขยัน ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและเวลา
4. เข้าใจสภาพเงื่อนไขทางธุรกิจ
5. เป็นคนสนใจใฝ่หาความรู้ทางด้านศิลปะ ไม่หยุดนิ่ง และช่างสังเกต 
ผู้ที่จะประกอบนักเขียนการ์ตูน-Cartoonist ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปและ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับอาชีพผู้จบการศึกษาขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 มีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ สามารถเข้ารับการฝึกทักษะได้จากโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะหรือเรียนจากนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ ปัจจุบันเปิดสอนและอบรมกันเป็นที่แพร่หลาย หรือเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะ

โอกาสในการมีงานทำ
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักวาดการ์ตูนไทยก็ได้รับการว่าจ้างจากสำนักพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการวาดภาพการ์ตูน ที่พิมพ์ออกจำหน่ายมีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลกเช่นกันอย่างเช่น ดรากอนบอลล์ และสำนักพิมพ์ไทยเอง ก็ให้ความสนใจหาผู้ที่เขียนการ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องตามตลาดต้องการ เป็นจำนวนมาก นับเป็นอีกก้าวหนึ่ง ของการ์ตูนไทยที่สามารถก้าวข้ามจากงานการ์ตูนภาพล้อเข้าสู่ธุรกิจสื่อการ์ตูน 
ปัจจุบัน บริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเพื่อการส่งออก (เช่น ฮอลลีวู้ด) และ สำนักพิมพ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการผู้เขียนการ์ตูนที่นำเสนอการ์ตูนเป็นเรื่องๆ และเป็นแนวตามที่ตลาดต้องการสำหรับเด็ก และเยาวชนไทยเป็นจำนวนมาก แต่ผู้มีความสามารถในการเขียนการ์ตูนยังมีจำนวนจำกัด จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้สนใจประกอบนักเขียนการ์ตูน-Cartoonist จะได้เรียนรู้และฝึกหัดการเขียน เพื่อประกอบนักเขียนการ์ตูน-Cartoonistต่อไป

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
  ปัจจุบัน หนังสือการ์ตูนที่มีเนื้อหาเหมือนนวนิยายของต่างประเทศเป็นที่นิยมกัน แพร่หลายในหมู่เด็กนักเรียนและเยาวชนไทย ทางสำนักงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้รณรงค์ให้มีการประกวดหนังสือการ์ตูน หรือนิตยสารการ์ตูนที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย โดยมีการจัดมอบรางวัลสำหรับผู้วาดได้ดี มีเนื้อหาสร้างสรรค์ นอกจากนี้องค์กรเอกชน ที่ทำธุรกิจทางด้านบันเทิง ก็มีการจัดให้มีประกวดส่งเสริมการวาดภาพการ์ตูนกันเป็นที่แพร่หลาย 
นับว่านักวาดภาพการ์ตูนไทยกำลังจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและ กำลังเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดี เพราะเยาวชนไทยหันมาอ่านหนังสือการ์ตูนกันมากขึ้น และได้มีการแสดงออกทางด้านฝีมือกันมากขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จัดทำพระราชนิพนธ์พระมหาชนกฉบับการ์ตูนเพื่อถ่ายทอดปรัชญา เรื่องราวของความเพียร ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเยาวชนได้อ่านกันอย่างทั่วถึง ซึ่งโปรดให้วาดโดยชัย ราชวัตร นักเขียนการ์ตูนสังคม และการเมืองผู้มีชื่อ และทีมงาน นับเป็นนิมิตที่ดีของวงการการ์ตูนไทย และถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการ์ตูนไทยที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีจำนวนพิมพ์ประมาณ 2 แสนฉบับ ในเวลาเพียง 2 เดือน 
จากการขยายตัวของสื่อ และสื่อมวลชนทำให้การ์ตูนได้รับความสนใจและได้รับการบรรจุเป็น หนึ่งในเนื้อหาสำหรับบริการความบันเทิง และเพลิดเพลินให้กับผู้อ่านหรือผู้ชมมากขึ้นเป็นลำดับ นับเป็นแนวโน้มที่ดีที่มีบริษัทต่างๆ ว่าจ้างนักเขียนการ์ตูนในองค์กรธุรกิจมากขึ้น 
นอกจากนี้นักเขียนการ์ตูนยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตัวการ์ตูนออกมาเป็นตุ๊กตาผ้า หรือในรูปแบบพวงกุญแจ ของที่ระลึก ฯลฯ ตามที่ลูกค้าเสนอและว่าจ้างให้จัดทำเป็นสินค้าสำหรับแจกเป็นของชำร่วย เป็นต้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ครู - อาจารย์ ผู้ผลิตรายการ นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตภาพยนตร์การ์ตูน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  สมาคมผู้วาดการ์ตูนแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ที่เปิดสอนการวาดการ์ตูน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น